Правила за безопасност при стъкларски работи

Как правилно се извършват стъкларски работи при спазване на всички мерки по ЗБУТ?

Задължения на техническия ръководител

  • Проверява изправността на скелетата и платформите и при установяване на неизправност спира работата.
  • Провежда инструктаж на работещите по здравословни и безопасни условия на труд.

Мерки за безопасност при стъкларски работи

Стъкларски работи на височина да се изпълняват от скелета (стационарни или подвижни), работни платформи и люлки.

Преди започване на работи по остъкляване да се обезопасяват отворите в стените и пода и откритите контури на сградите. Предпазните капаци трябва да могат да понесат предвидените товари и да бъдат осигурени срещу разместване.

Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид остъкляване да се извършва по механизиран начин.

Подготовката и изпълнението на стъкларски работи в близост до повърхности, където е изпълнена електрическа инсталация, да се извършват при изключено напрежение. Задължително да се спазват инструкциите по електробезопасност и изискванията за защита срещу директен допир до тоководещи части, които нормално са под напрежение, за защита срещу индиректен допир до тоководещи части, които нормално не са под напрежение, но при повреда могат да попаднат под такова.

При изключване на електрическото напрежение да се постави предупредителна табела с надпис “Не включвай, работят хора!”

Забранено е работещите да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, прозоречни корнизи, парапети и др.

При извършване на стъкларски работи на недостатъчно осветени места се осигурява осветление за безопасно извършване на довършителните работи. Осветителните тела в сградите, където се извършват стъкларски работи следва да се захранват с гумиран кабел и работно напрежение до 42 волта.

При използване на стационарно временно осветление за стъкларски работи монтажът, експлоатацията и демонтажът му да се извършват в съответствие с изискванията за електробезопасност. В случаите, когато се налага използване на преносимо осветление, то да се окачва, поставя или пренася съобразно изискванията на технологичния процес. Преносимите осветителни тела да са специално предназначени за тази цел и да имат предпазна решетка и устройство за закачване.

Какво се забранява при извършване на стъкларски работи

Забранено е да се използват преносими осветителни тела с електрозахранване над 12 волта при работа във влажни места, в шахти, кладенци, метални тръбопроводи и резервоари.

Осветителните тела трябва да имат степен на защита, съответстваща на класа на помещенията и да отговарят на заложените по проект.

Местата, над които се повдигат, преместват и монтират стъкла на височина, да се ограждат или да се организира охрана от поне един наблюдател срещу нараняване от падащи стъкла или други предмети.

Задължително е да се определя опасна зона с ограничен достъп.

Преди да започне остъкляването, да се извършва преглед на рамките за здравината и изправността им и да се отстранят всички пречки за безопасното монтиране на стъклата.

Стъкларски работи на витрини, оберлихти, капандури, неотваряеми прозорци и други подобни да се извършва от вътрешността на остъкляваното помещение.

Пренасянето на каси със стъкла, на единични стъкла, както и манипулирането със стъкла да се извършва съгласно инструкция за безопасност и здраве при пренасяне на стъкла.

Забранено е оставянето на незакрепена в мястото на монтажа й дограма.

Забранено е разкрояването на мокри, заснежени или престояли на отрицателни температури стъкла.

Елементите за остъкляване, леки преградни стени и окачени тавани да се разкрояват на специално определени за тази цел места.

Забранява се оставянето на отпадъци от разкрояване на стъкла и счупени стъкла по работните маси и по пода или терена. Отпадъците от разкрояването на стъкла да се събират в определени за целта съдове.

Колективни и лични предпазни средства за стъкларски работи

Откритите контури на етажните плочи се обезопасяват с предпазни парапети с метална конструкция и предпазни мрежи.

Площадките на товаро-подемните устройства и приемателни площадки да бъдат оградени с предпазни парапети.

Обезопасяването на отворите и стените и пода се извършва с поставяне на предпазни парапети и капаци.

При манипулация със стъкла работещите да ползват защитни очила (при разкрояване) и защитни ръкавици, осигурени срещу порязване. При пренасяне на стъкла да се използват вакуумни държачи.

Пренасянето на големи единични стъкла да става само във вертикално положение, най-малко от двама работници, ползващи презрамни колани или въжета с каучукови подложки.

Принудително преустановяване на работата

Забранява се извършване на стъкларски работи на открито при дъжд, снеговалеж или вятър със скорост над 5 м/сек.

Оказване на първа помощ

При станали злополуки и аварии на пострадалите лица се оказва долекарска медицинска помощ на място, ако те не могат да бъдат местени или в санитарно-битовото помещение, което е определено и оборудвано за тази цел. Долекарската медицинска помощ се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа долекарска помощ и съгласно приложените Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.

При оказване на долекарска помощ да се спазват от всеки работещ следните правила:

При съмнение за счупени кости в никакъв случай да не се прави опит за преместване на пострадалия и да се обездвижи засегната част на тялото.

При кръвотечение да се направи превръзка на мястото на кръвотечението като при части на тялото, където това е противопоказно, (шия, коремна област) кръвотечението да се ограничи с тампон чрез притискане на мястото на кръвотечението.

При съмнение за вътрешен кръвоизлив пострадалият да се остави в покой и незабавно да се извика лекар.

При изпадане в безсъзнание незабавно да се извика лекар и да се предприемат следните действия:

  • Пострадалият да се постави в легнало положение по гръб с леко повдигната глава или в странично легнало положение;
  • При повръщане главата да се извие на една страна като се държи на равнището на тялото;
  • При нарушаване на дишането да се приложи обдишване “уста в уста” или да се приложат други прийоми на изкуствено дишане;
  • При липса на пулс да се приложи индиректен масаж на сърцето.

Знаци и табели

Знаците и табелите за безопасност на труда се разполагат по схема, както следва:

(Прилага се схема на местоположението и вида на необходимите знаци съобразно конкретните условия при извършване на мазаческите работи).

Инструкция за безопасност при стъкларски работи

Вашият коментар